Προσφυγή-αγωγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-90/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Mansullo, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως περί απορρίψεως αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη λόγω προβαλλομένης παραβιάσεως του δικαιώματός του εμπιστευτικότητας, εξαιτίας της αποστολής εκ μέρους της καθής-εναγομένης επιστολής σχετικής με τον προσφεύγοντα-ενάγοντα σε δικηγόρο ο οποίος δεν τον εκπροσωπούσε.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, την απόφαση περί απορρίψεως της από 26 Οκτωβρίου 2012 αιτήσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος προς την Επιτροπή, η οποία και την παρέλαβε κανονικά·

να ακυρώσει, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, την απόφαση περί απορρίψεως της από 4 Ιουλίου 2012 αιτήσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος προς την Επιτροπή, η οποία και την παρέλαβε κανονικά·

να ακυρώσει, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, την απόφαση περί απορρίψεως της από 26 Σεπτεμβρίου 2012 διοικητικής ενστάσεως κατά της αποφάσεως περί απορρίψεως της από 9 Μαρτίου αιτήσεως, που υπέβαλε ο προσφεύγων-ενάγων στην Επιτροπή, η οποία και την παρέλαβε κανονικά·

να ακυρώσει το από 12 Νοεμβρίου 2012 σημείωμα, το οποίο φέρει, στα άνω δεξιά της μοναδικής σελίδας του, τη μνεία «HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162»·να ακυρώσει το από 27 Σεπτεμβρίου 2012 σημείωμα, το οποίο φέρει, στα άνω δεξιά της πρώτης εκ των δύο σελίδων του, τη μνεία «Ref Ares (2012) 1131229 - 27.09.2012»·να ακυρώσει, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, την απόφαση περί απορρίψεως της από 10 Μαρτίου 2013 διοικητικής ενστάσεως·να ακυρώσει, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, την απόφαση περί απορρίψεως της από 2 Ιανουαρίου 2013 διοικητικής ενστάσεως·εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει το από 29 Απριλίου 2013 σημείωμα, το οποίο φέρει, στα άνω δεξιά της πρώτης εκ των τριών σελίδων του, τη μνεία «Ref. Ares (2013) 977767 – 29.04.2013»·να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό ύψους 10 000,00 ευρώ, προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με

ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση από 28ης Φεβρουαρίου 2013 μέχρι της πραγματικής καταβολής του εν λόγω ποσού·να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλε

ι στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό ύψους 25 000,00 ευρώ, προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοπο

ίηση από 5ης Νοεμβρίου 2012 και μέχρι της πραγματικής καταβολής του εν λόγω ποσού·να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.