Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 5.7.2021 – FU ja DRV Intertrans BV

(asia C-410/21)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van Cassatie

Pääasian asianosaiset

Valittajat: FU ja DRV Intertrans BV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/20091 5 artiklaa tulkittava siten,

–    että jos työskentelyjäsenvaltion viranomaisten pyydettyä A1-todistusten taannehtivaa peruuttamista A1-todistukset antaneen jäsenvaltion viranomaiset vain peruuttavat ne tilapäisesti ilmoittaen, että todistuksilla ei ole enää sitovaa vaikutusta, jolloin rikosoikeudellista menettelyä työskentelyjäsenvaltiossa voidaan jatkaa, ja A1-todistukset antanut jäsenvaltio ilmoittaa antavansa lopullisen päätöksen vasta kun työskentelyvaltiossa käytävä rikosoikeudellinen menettely on ratkaistu lopullisesti, niin A1-todistuksiin liittyvä olettama, jonka mukaan kyseiset työntekijät kuuluvat säännönmukaisesti todistukset antaneen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, raukeaa eivätkä kyseiset A1-todistukset enää sido työskentelyjäsenvaltion viranomaisia

–    että jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, työskentelyjäsenvaltion viranomaiset voivat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa jättää petoksen vuoksi A1-todistukset huomiotta?

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 883/20042 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohtaa, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/20093 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 11 artiklan 1 kohtaa sekä maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/20094 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että siitä seikasta, että yritys on saanut Euroopan unionin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukaisen liikenneluvan, jolloin sillä siten on oltava tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa, seuraa välttämättä, että tällöin on kiistattomasti osoitettu, että sen kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa tavalla, jota tarkoitetaan asetuksen N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdassa, jonka nojalla määritetään sovellettava sosiaaliturvajärjestelmä, ja että kyseinen toteamus sitoo työskentelyvaltion viranomaisia?

____________

1 EUVL 2009, L 284, s. 1.

2 EUVL 2004, L 166, s. 1.

3 EUVL 2009, L 300, s. 51.

4 EUVL 2009, L 300, s. 72.