Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 2 grudnia 2020 r. w sprawie T-247/19, Thunus i in. / EBI, wniesione w dniu 12 lutego 2021 r. przez Vincenta Thunusa, Jaimego Barragána, Marca D’hooge’a, Alexandrę Felten, Christophe’a Nègre’a, Patricka Vanhoudta

(Sprawa C-90/21 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Inwestycyjny

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie T-247/19;

W konsekwencji uwzględnienie żądań zgłoszonych przez wnoszących odwołanie w pierwszej instancji i w związku z tym:

stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w rozliczeniach wynagrodzenia skarżących z lutego 2018 r., ustalającej coroczną waloryzację wynagrodzenia podstawowego ograniczoną do 0,7% za rok 2018, i w konsekwencji stwierdzenie nieważności podobnych decyzji zawartych w kolejnych rozliczeniach wynagrodzenia;

zasądzenie od pozwanej z tytułu naprawienia szkody materialnej: (i) pozostałej kwoty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zastosowania corocznej waloryzacji za 2018 r., czyli podwyżki o 1,4%, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.; (ii) pozostałej kwoty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zastosowania corocznej waloryzacji o 0,7% za 2018 r. w odniesieniu do kwoty wynagrodzeń, które będą wypłacane od stycznia 2018 r.; (iii) odsetek za zwłokę od pozostałych należnych kwot wynagrodzenia do czasu pełnej spłaty należnych kwot, przy czym stopa odsetek powinna być obliczona na podstawie stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, mającej zastosowanie w danym okresie, powiększonej o trzy punkty;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Naruszenie prawa do zasięgnięcia opinii kolegium – Przeinaczenie akt sprawy

Naruszenie obowiązku uzasadnienia – Przeinaczenie akt sprawy – Naruszenie przez sąd obowiązku uzasadnienia

Naruszenie obowiązku staranności o zasady proporcjonalności.

____________