Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2021 Evropskou centrální bankou proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 14. dubna 2021 ve věci T-504/19, Crédit lyonnais v. ECB

(Věc C-389/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská centrální banka (zástupci: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Crédit lyonnais

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

uložil Crédit lyonnais náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

ECB tvrdí, že napadený rozsudek je třeba zrušit proto, že Tribunál:

překročil meze soudního přezkumu, když nahradil posouzení komplexních hospodářských skutečností ze strany ECB vlastním posouzením, a to v rozporu se standardním kritériem stanoveným unijním soudem v této oblasti;

porušil svou povinnost uvést odůvodnění, jelikož neumožnil ECB pochopit, v čem může být její posouzení dvojí státní záruky poskytnuté v rámci regulovaných úspor nesprávné;

zkreslil skutečnosti, které mu byly předloženy v průběhu řízení, když si nesprávně vyložil jak rozhodnutí napadené v řízení v prvním stupni (rozhodnutí ECB-SSM-2019-FRCAG-39 ze dne 3. května 2019), tak metodologii použitou ECB, kterou byla žádost Crédit lyonnais o výjimku posuzována;

porušil čl. 4 odst. 1 bod 94) nařízení č. 575/20131 , když k definici rizika nadměrné páky doplnil kritéria, která toto ustanovení neuvádí, a porušil čl. 429 odst. 14 tohoto nařízení týkající se vyloučení určitých expozic z výpočtu pákového poměru, když zbavil ECB diskreční pravomoci, kterou jí tento článek přiznává.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. 2013, L 176, s. 1), ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. 2015, L 11, s. 37).