ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 28ης Οκτωβρίου 2010

Υπόθεση F-6/09

Soukaïna Fares

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Κατάταξη σε βαθμό — Λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η S. Fares, συμβασιούχος υπάλληλος της Επιτροπής, ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως της αρμοδίας για τους διορισμούς αρχής περί κατατάξεως της προσφεύγουσας στην ομάδα καθηκόντων III, βαθμός 8, των συμβασιούχων υπαλλήλων, όπως η απόφαση αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας της, της 28ης Μαρτίου 2008, ως συμβασιούχου υπαλλήλου.

Απόφαση: Η απόφαση της Επιτροπής με την οποία η προσφεύγουσα κατετάγη στον βαθμό 8 της ομάδας καθηκόντων III των συμβασιούχων υπαλλήλων, όπως η απόφαση αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας της προσφεύγουσας, της 28ης Μαρτίου 2008, ως συμβασιούχου υπαλλήλου, ακυρώνεται. Η Επιτροπή φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό — Συνεκτίμηση της επαγγελματικής πείρας — Διακριτική ευχέρεια της αρμοδίας για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχής — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρο 86 § 1)

2.      Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό — Συνεκτίμηση της επαγγελματικής πείρας

(Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρο 86 § 1· Γενικές εκτελεστικές διατάξεις της Επιτροπής, άρθρο 7 § 3)

1.      Κατά την άσκηση της ευρείας διακριτικής ευχέρειάς του όσον αφορά την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας, το αρμόδιο όργανο πρέπει να σέβεται το σύνολο των εφαρμοστέων διατάξεων και να μην υποπίπτει σε προφανή σφάλματα εκτιμήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος του δικαστή της Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στη διαπίστωση του ότι η αρμόδια για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχή δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και δεν άσκησε την διακριτική της ευχέρεια με προφανώς εσφαλμένο τρόπο.

(βλ. σκέψεις 39 και 40)

2.      Η κρίση ως προς το αν επαγγελματική πείρα αποκτηθείσα κατά το παρελθόν από συμβασιούχο υπάλληλο μπορεί να αναγνωριστεί για τους σκοπούς της κατάταξης αυτού σε βαθμό, το άρθρο 7, παράγραφος 3, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεως και απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων της Επιτροπής επιβάλλει όχι μόνον έλεγχο της περιγραφής της προηγουμένως κατεχομένης από τον υπάλληλο θέσεως εργασίας αλλά επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξέταση in concreto των καθηκόντων που ασκούσε ο υπάλληλος στη θέση αυτή, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο των προσόντων που απαιτούσαν τα εν λόγω πράγματι εκτελεσθέντα καθήκοντα. Επομένως, ενώ, στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί να κριθεί, με βάση την περιγραφή της θέσεως εργασίας, αν μπορεί να ληφθεί υπόψη ορισμένη επαγγελματική πείρα για την κατάταξη ενός συμβασιούχου υπαλλήλου, η Επιτροπή δεν μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει την συγκεκριμένη πραγματική φύση των κατά το παρελθόν εκτελεσθέντων από το ενδιαφερόμενο καθηκόντων, στην περίπτωση που αυτός προσκομίζει αξιόπιστα στοιχεία καταδεικνύοντα ότι τα καθήκοντα που ασκούσε στην πράξη δεν αντιστοιχούσαν στην επίσημη περιγραφή της θέσεώς του.

(βλ. σκέψη 63)