ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(δεύτερο τμήμα)

της 19ης Σεπτεμβρίου 2013

Υπόθεση F‑31/13

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας – Προσφυγή ασκηθείσα με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής και της παρεκτάσεως λόγω αποστάσεως – Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με ταχυδρομική αποστολή εντός των δέκα επομένων ημερών – Δικόγραφα μη συμπίπτοντα μεταξύ τους – Εκπρόθεσμο της προσφυγής»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται στη Συνθήκη ΕΚΑΕ δυνάμει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί απορρίψεως της από 1ης Μαρτίου 2012 αιτήσεώς του, που συμπληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012, καθώς και την απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεώς του, και να του επιδικάσει αποζημίωση προς αποκατάσταση των ζημιών που του προξένησε η απόφαση της Επιτροπής του Μαρτίου 2002 περί ανατοποθετήσεώς του από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Λουάντα (Ανγκόλα) στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Της καταθέσεως του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής με ταχυδρομική αποστολή είχε προηγηθεί αποστολή, με τηλεομοιοτυπία, εγγράφου που παρουσιάστηκε ως αντίγραφο του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία – Εισαγωγικό δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία – Προσφυγή ασκηθείσα με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής – Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφορετική από αυτή την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που απεστάλη με ταχυδρομική αποστολή – Συνέπεια – Μη λήψη υπόψη της ημερομηνίας παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας προς εκτίμηση της τηρήσεως της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 §§ 1 και 6· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

Στο πλαίσιο των υπαλληλικών διαφορών της Ένωσης, για τη νομότυπη κατάθεση κάθε διαδικαστικού εγγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και, ιδίως, οι παράγραφοι 1 και 6 του άρθρου αυτού, που επιτρέπει την άσκηση προσφυγής με τηλεομοιοτυπία, επιβάλλουν στον εκπρόσωπο του διαδίκου να υπογράφει ιδιοχείρως το πρωτότυπο της πράξεως προτού τη διαβιβάσει με τηλεομοιοτυπία και να καταθέτει το ίδιο αυτό πρωτότυπο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης το αργότερο εντός των δέκα επομένων ημερών.

Υπό τις συνθήκες αυτές, αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι το πρωτότυπο της πράξεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία εντός δέκα ημερών από τη διαβίβαση με τηλεομοιοτυπία δεν φέρει την ίδια υπογραφή με εκείνη που φέρει έγγραφο που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να θεωρείται ότι στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης περιήλθαν δύο διαφορετικά διαδικαστικά έγγραφα, έστω και αν τα έχει υπογράψει το ίδιο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν εναπόκειται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να εξακριβώνει κατά πόσον τα κείμενα των δύο δικογράφων συμπίπτουν απολύτως, είναι πρόδηλον ότι, όταν η υπογραφή που φέρει ένα από τα δύο έγγραφα δεν είναι πανομοιότυπη με την υπογραφή που φέρει το έτερο, το αποσταλέν με τηλεομοιοτυπία έγγραφο δεν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου της πράξεως που κατατέθηκε με ταχυδρομική αποστολή.

Εξάλλου, αν η διαβίβαση του κειμένου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν ανταποκρίνεται στους όρους νομικής βεβαιότητας τους οποίους επιβάλλει το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας, η ημερομηνία καταθέσεως του εγγράφου που διαβιβάστηκε με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη προς εκτίμηση της τηρήσεως της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 19, 20 και 22)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 13 Νοεμβρίου 2001, T‑138/01 R, F κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψεις 8 και 9