Προσφυγή της 26ης Μαΐου 2010 - Adriaansen κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση F-35/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Mary Lucie Adriaansen (Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) (εκπρόσωπος: A.-M. Schmit, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της ΕΤΕπ περί αρνήσεως παροχής πληροφοριών στην προσφεύγουσα σχετικών με το ύψος της συντάξεως του πρώην συζύγου της

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΕΤΕπ της 18ης Μαρτίου 2010·

να καταδικάσει την ΕΤΕπ στα δικαστικά έξοδα·

να διατάξει την προσωρινή εκτέλεση της εκδοθησομένης αποφάσεώς του, παρά τη δυνατότητα ασκήσεως ενδίκου μέσου και χωρίς να απαιτείται η σύσταση εγγυήσεως·

να αναγνωρίσει την επιφύλαξη της προσφεύγουσας όσον αφορά κάθε άλλο δικαίωμά της, κάθε ενδεχομένως οφειλόμενο ποσό, κάθε δυνάμενο να υποβληθεί ισχυρισμό ή κάθε ενδεχόμενο μέσο έννομης προστασίας.

____________