Жалба, подадена на 4 октомври 2010 г. - Carpenito/Съвет

(Дело F-94/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Renzo Carpenito (Overijse, Белгия) (представители: L. Levi и S. Rodrigues, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Искане да се запази действието на оспорваните фишове за заплати, докато се приеме регламент, който да замени с обратна сила Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) №°1296/2009 от 23 декември 2009 година, и искане за обезщетение за претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се запази действието на оспорваните фишове за заплати до приемането на регламент, който да замени с обратна сила Регламент №°1296/2009;

да се осъди Съветът да поправи претърпените от жалбоподателя имуществени вреди чрез заплащане на сума в размер, равняващ се на частта от възнаграждението, неизплатена вследствие прилагането на явно незаконосъобразния Регламент № 1296/2009, както и възстановяване на частта от специалния налог, начисляван месечно от януари 2010 г. на основание на член 66а от Правилника при погрешно определена съгласно споменатия регламент ставка; посочената сума възлиза, без да се засяга тълкуването на Съда на публичната служба, на 30 000 EUR;

да се осъди Съветът да поправи понесените от жалбоподателя неимуществени вреди, като заплати символично обезщетение от едно евро;

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________