2020 m. gruodžio 21 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gmina Wieliszew / Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Byla C-698/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Gmina Wieliszew

Kita kasacinio proceso šalis: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (likviduojamo banko Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie turto administratorius)

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991 , visų pirma jo 2 straipsnio 5 punktas, 3, 4 straipsniai, 57 straipsnio 1 dalis, 70 ir 80 straipsniai, ir šiuo metu galiojantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/20062 , ypač jo 2 straipsnio 15 punktas, 37 straipsnio 1 dalis, 66 straipsnis, 67 straipsnio 1 dalis, 74 straipsnio 1 dalis ir 89 straipsnio 1 dalis, turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės teisės aktas, pagal kurį subjektas, gavęs lėšų iš Europos Sąjungos biudžeto, negali pagrįstai kreiptis į teismą su prašymu išskirti šias lėšas iš bankroto turto, jei jos buvo pervestos į banko sąskaitą, atidarytą vėliau bankrutuojančiu paskelbtame banke, arba nacionalinės teisės aktas, pagal kurį šios lėšos neišskiriamos iš bankrutavusio banko turto?

____________

1 OL L 210, 2006, p. 25.

2 OL L 347, 2013, p. 320.