ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 18. septembra 2012

Vec F‑96/09

Eva Cuallado Martorell

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na ústnu skúšku na základe výsledkov dosiahnutých na písomných skúškach – Žiadosti o preskúmanie – Osobitné právo uchádzačov na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich týkajú – Predmet a rozsah pôsobnosti – Právo na prístup k opraveným písomným skúškam – Neexistencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou E. Cuallado Martorell v podstate navrhuje zrušiť jednak rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/130/08 usporiadaného Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) o jej nepripustení na ústnu skúšku a jednak rozhodnutia, ktorými jej bolo odopreté poskytnutie opravených písomných skúšok a formulára o jej individuálnom hodnotení v súvislosti s týmito skúškami

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní – Zavedenie práva neúspešných uchádzačov na prístup k určitým informáciám – Nedodržanie tohto práva Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) – Nesprávny služobný postup, ktorý môže založiť zodpovednosť administratívy

(Charta základných práv Európskej únie, články 41, 42 a 47)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Formálne náležitosti – Dostatočne výslovná povaha

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Európska únia – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Prístup ku skúškam vykonaným v rámci výberového konania na prijímanie úradníkov Únie – Podliehanie úprave služobného poriadku úradníkov – Povinnosť poskytnúť neúspešným uchádzačom opravené písomné skúšky – Neexistencia – Dodržanie tajnosti rokovania výberovej komisie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 6; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001)

4.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zamietnutie prihlášky – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Dodržanie tajnosti rokovania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25; príloha III článok 6)

5.      Úradníci – Súdne konanie – Trovy konania – Znášanie – Zohľadnenie požiadaviek spravodlivého zaobchádzania – Zaviazanie účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, na náhradu trov konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 87 ods. 1 a 2 a článok 88)

1.      Hoci oznámenie o výberovom konaní priznáva neúspešným uchádzačom osobitné právo na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich priamo a jednotlivo týkajú, aby mohli získať informácie a dokumenty, na základe ktorých by sa mohli informovane rozhodnúť, či má zmysel napadnúť rozhodnutie, ktorým boli vylúčení z výberového konania, prísne dodržiavanie tohto práva Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO), pokiaľ ide o obsah tohto práva i o lehotu na poskytnutie odpovede, je vyjadrením povinností vyplývajúcich zo zásady dobrej správy vecí verejných, z práva na prístup k dokumentom a z práva na účinný prostriedok nápravy v súlade s článkami 41, 42 a 47 Charty základných práv Európskej únie. V dôsledku toho, ak EPSO nedodrží toto osobitné právo, môže to nielen viesť neúspešných uchádzačov k podávaniu žalôb alebo sťažností bez toho, aby mali k dispozícii dostatočné informácie, ale aj predstavovať nesprávny služobný postup, z ktorého môže pre uchádzača prípadne vyplynúť nárok na náhradu škody.

(pozri body 46 – 48)

2.      Sťažnosť nemusí mať osobitnú formu. Stačí, ak je v nej jasne a presne prejavená vôľa sťažovateľa napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti s ním. Okrem toho administratíva musí sťažnosti preskúmavať v duchu otvorenosti a na to, aby išlo o sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, stačí, ak bol predtým v rámci správneho konania uvedený určitý dôvod dostatočne jasne na to, aby mohol byť menovací orgán informovaný o výhradách, ktoré má dotknutá osoba voči napadnutému rozhodnutiu.

Keďže však cieľom konania pred podaním žaloby je urovnanie sporu vzniknutého v okamihu podania sťažnosti zmierom, uvedený orgán musí byť dostatočne presne informovaný o tvrdeniach, ktoré dotknutá osoba uvádza vo vzťahu k administratívnemu rozhodnutiu. V sťažnosti musia byť v dôsledku toho v každom prípade uvedené dôvody a tvrdenia vznesené voči administratívnemu rozhodnutiu, proti ktorému sťažnosť smeruje.

(pozri body 60 a 61)

Odkaz:

Súdny dvor: 31. mája 1988, Rousseau/Dvor audítorov, 167/86, bod 8; 14. júla 1988, Aldinger a Virgili/Parlament, 23/87 a 24/87, bod 13

Súd prvého stupňa: 7. marca 1996, Williams/Dvor audítorov, T‑146/94, bod 44; 13. januára 1998, Volger/Parlament, T‑176/96, bod 65; 16. februára 2005, Reggimenti/Parlament, T‑354/03, bod 43

3.       Pokiaľ ide o prístup uchádzačov vo výberových konaniach k ich písomným skúškam, ako aj k formulárom o hodnotení týchto skúšok výberovou komisiou, článok 6 prílohy III služobného poriadku predstavuje osobitné ustanovenie, ktoré stanovuje výnimku zo všeobecných ustanovení nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, lebo upravuje prístup k špecifickým druhom dokumentov. Toto ustanovenie, ktoré stanovuje, že rokovanie výberovej komisie je tajné, bráni zverejneniu postojov jednotlivých členov výberových komisií a prezradeniu akýchkoľvek informácií týkajúcich sa osobného alebo porovnávacieho posúdenia uchádzačov. Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že právo na prístup k dokumentom upravené nariadením č. 1049/2001 nemožno uplatniť, z článku 6 prílohy III služobného poriadku pre Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nevyplýva povinnosť poskytovať uchádzačom ich opravené písomné skúšky.

Keď teda inštitúcia Únie odmietne uchádzačovi poskytnúť jeho opravenú písomnú skúšku, tento uchádzač sa nemôže účinne dovolávať pojmu transparentnosť, ak chce spochybniť uplatniteľnosť článku 6 prílohy III služobného poriadku.

Článok 6 prílohy III služobného poriadku však sleduje vlastný cieľ odôvodnený dôvodmi verejného záujmu a osobitne sa týka prístupu k rokovaniam výberovej komisie. Hoci však oznámenie o výberovom konaní priznáva neúspešným uchádzačom osobitné právo na prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú v súvislosti s ich účasťou na výberovom konaní, toto právo nie je absolútne ani neobmedzené, ale spočíva v práve získať kópiu svojej písomnej skúšky a formulára o individuálnom hodnotení písomnej skúšky spolu so známkou pridelenou výberovou komisiou.

(pozri body 81, 84, 85, 95, 96 a 99)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, bod 24

Súd prvého stupňa: 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, bod 44; 5. apríla 2005, Hendrickx/Rada, T‑376/03, bod 56; 14. júla 2005, Le Voci/Rada, T‑371/03, bod 124

4.      Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu je jednak poskytnúť dotknutej osobe údaje potrebné na zistenie, či rozhodnutie je dôvodné, a jednak umožniť jeho súdne preskúmanie. Pokiaľ však ide o rozhodnutia prijaté výberovou komisiou, túto povinnosť je potrebné dať do súladu so zachovaním tajnej povahy rokovaní výberovej komisie podľa článku 6 prílohy III služobného poriadku. Požiadavka odôvodnenia rozhodnutí výberovej komisie musí za týchto okolností brať do úvahy povahu dotknutých rokovaní, ktoré sa vo všeobecnosti skladajú najmenej z dvoch rôznych častí, a to po prvé z preskúmania prihlášok na účely výberu uchádzačov, ktorí budú pripustení do výberového konania, a po druhé z preskúmania spôsobilosti uchádzačov na obsadzované pracovné miesto s cieľom zostaviť zoznam vhodných uchádzačov. Druhá časť rokovania výberovej komisie má najmä porovnávací charakter, a preto je chránená tajnou povahou tohto rokovania. Kritériá na opravy prijaté výberovou komisiou pred skúškami sú neoddeliteľnou súčasťou porovnávajúceho posúdenia výsledkov jednotlivých uchádzačov výberovou komisiou. Na tieto kritériá sa teda vzťahuje tajná povaha rokovania z rovnakého dôvodu ako na posúdenia výberovou komisiou. Porovnávajúce posúdenia, ktoré uskutočňuje výberová komisia, sú vyjadrené známkami, ktoré výberová komisia udelí uchádzačom. Vzhľadom na tajnú povahu rokovania výberovej komisie predstavuje oznámenie známok získaných za jednotlivé skúšky dostatočné odôvodnenie rozhodnutia výberovej komisie, pričom komisia nie je povinná uviesť, ktoré odpovede uchádzača považovala za nedostatočné, ani vysvetliť, prečo ich za také považovala.

(pozri bod 88)

Odkaz:

Súdny dvor: Parlament/Innamorati, už citovaný, body 23 až 31

Súd prvého stupňa: Martínez Páramo a i./Komisia, už citovaný, body 43 až 52

Súd pre verejnú službu: 30. apríla 2008, Dragoman/Komisia, F‑16/07, bod 63

5.      Podľa článku 87 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, pokiaľ ďalšie ustanovenia ôsmej kapitoly druhej hlavy tohto rokovacieho poriadku nestanovujú inak, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 88 rokovacieho poriadku však účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech, možno uložiť povinnosť nahradiť časť alebo celé trovy konania, ak to odôvodňuje jeho správanie, vrátane správania pred podaním žaloby, a najmä ak druhému účastníkovi konania spôsobil úmyselným zavinením vznik trov konania.

Uvedený článok 88 je namieste uplatniť v prípade, keď si Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nesplnil povinnosť stanovenú v oznámení o výberovom konaní, podľa ktorej mal uchádzačovi, ktorý o to požiada a ktorý následne podá sťažnosť a neskôr žalobu, poskytnúť doplňujúce informácie v súvislosti s jeho účasťou na výberovom konaní. V tejto súvislosti, aj keby požadované informácie neboli nevyhnutné na vypracovanie sťažnosti, nemožno vylúčiť, že keby ich žalobca mal k dispozícii včas, mohol by si lepšie pripraviť sťažnosť aj žalobu a dokonca by sa mohol rozhodnúť, že žalobu nepodá.

(pozri body 111 a 112)