Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 – Faita/EHSV

(vec F-92/11)1

(Verejná služba – Psychické obťažovanie – Žiadosť o pomoc – Dôvody rozhodnutia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carla Faita (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Arsène a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer a F.-M. Hislaire, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o zamietnutí sťažnosti žalobkyne namierenej na uznanie chýb v súvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti starostlivosti voči nej, ako aj s prijatím opatrení na verejné uvedenie jej zásluh a schopností, a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Carla Faita znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vynaložil Európsky hospodársky a sociálny výbor.3.    Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný nahradiť štvrtinu svojich trov konania.