Zadeva C434/16

Peter Nowak

proti

Data Protection Commissioner

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska))

„Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Člen 2(a) – Pojem ‚osebni podatki‘ – Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat – Komentarji popravljavca glede teh odgovorov – Člen 12(a) in (b) – Obseg pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa in popravka“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017

1.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Področje uporabe – Osebni podatki – Pojem – Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, ter s tem povezani komentarji popravljavca – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 2(a))

2.        Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Direktiva 95/46 – Pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov – Obseg – Pravice kandidata glede pisnih odgovorov, danih na poklicnem izpitu, in glede s tem povezanih komentarjev popravljavca – Cilj zagotoviti spoštovanje pravice do zasebnega življenja kandidata

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 7; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, uvodna izjava 41, člen 6(1)(d) in (e) ter člen 12(a) in (b))

1.      Člen 2(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da so v okoliščinah, kakršne so obravnavane v postopku v glavni stvari, pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca glede teh odgovorov osebni podatki v smislu te določbe.

Področje uporabe Direktive 95/46 je, kot je Sodišče že ugotovilo, zelo široko, osebni podatki, na katere se nanaša ta direktiva, pa so različni (sodba z dne 7. maja 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, točka 59 in navedena sodna praksa). Uporaba izrazov ,,katera koli informacija“ v opredelitvi pojma „osebni podatek“ iz člena 2(a) Direktive 95/46 namreč odraža cilj zakonodajalca Unije, da temu pojmu da širok pomen, ki ni omejen na občutljive informacije ali informacije iz zasebne sfere, temveč morda vključuje raznovrstne informacije, tako objektivne kot subjektivne v obliki mnenj ali presoj, če se te „nanašajo“ na zadevno osebo. Zadnjenavedeni pogoj je izpolnjen, če je informacija zaradi svoje vsebine, namena ali učinka povezana z določeno osebo.

V zvezi s komentarji popravljavca glede odgovorov kandidata je treba ugotoviti, da so ti tako kot odgovori, ki jih na izpitu da kandidat, informacije, ki se nanašajo na tega kandidata. Ugotovitve, da so komentarji popravljavca glede odgovorov, ki jih je na izpitu dal kandidat, zaradi svoje vsebine, namena in posledic povezani s tem kandidatom, ne izpodbije dejstvo, da so ti komentarji tudi informacije, ki se nanašajo na popravljavca. Ista informacija se lahko namreč nanaša na več fizičnih oseb in je zato zanje, če so te osebe določene ali določljive, osebni podatek v smislu člena 2(a) Direktive 95/46.

(Glej točke od 33 do 35, 42, 44, 45 in 62 ter izrek.)

2.      Ker so lahko pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, in morebitni komentarji popravljavca, ki so s temi odgovori povezani, predmet preverjanja, zlasti glede njihove točnosti in nujnosti njihovega shranjevanja v smislu člena 6(1)(d) in (e) Direktive 95/46, in so lahko predmet popravka ali izbrisa na podlagi člena 12(b) te direktive, je treba ugotoviti, da to, da kandidat na podlagi člena 12(a) te direktive uresniči pravico do dostopa do teh odgovorov in komentarjev, služi cilju te direktive, ki je zagotavljanje varstva pravice do zasebnega življenja tega kandidata pri obdelavi podatkov, ki se nanj nanašajo (glej a contrario sodbo z dne 17. julija 2014, YS in drugi, C‑141/12 in C‑372/12, EU:C:2014:2081, točki 45 in 46), in to ne glede na to, ali ima navedeni kandidat tako pravico do dostopa tudi na podlagi nacionalne ureditve, ki se uporablja za izpitni postopek. Pravica do popravka, določena v členu 12(b) Direktive 95/46, očitno res ne more omogočiti kandidatu, da a posteriori ,,popravi“ ,,napačne“ odgovore.

V teh okoliščinah je treba spomniti, da varstvo temeljne pravice do spoštovanja zasebnega življenja med drugim pomeni, da mora imeti vsaka fizična oseba možnost, da preveri točnost osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, in zakonitost njihove obdelave. Kot izhaja iz uvodne izjave 41 Direktive 95/46, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi člena 12(a) te direktive pravico do dostopa do obdelovanih podatkov, ki se nanašajo nanj, da bi lahko opravil potrebna preverjanja. Ta pravica do dostopa je med drugim potrebna, da se posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogoči, da po potrebi doseže, da upravljavec te podatke popravi, izbriše ali blokira, in da tako uresničuje svojo pravico iz člena 12(b) te direktive (sodba z dne 17. julija 2014, YS in drugi, C‑141/12 in C‑372/12, EU:C:2014:2081, točka 44 in navedena sodna praksa).

Nazadnje, ugotoviti je treba, da pravici do dostopa in popravka iz člena 12(a) in (b) Direktive 95/46 ne zajemata izpitnih vprašanj, ki kot taka niso osebni podatki kandidata. Direktiva 95/46 in Uredba 2016/679, ki je navedeno direktivo nadomestila, določata nekatere omejitve teh pravic.

(Glej točke 52 in od 56 do 59.)