Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Jimenez Krause / Komisja

(Sprawa F-93/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 336 z 16.11.2013, s. 32.