ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (samosudca)

z 18. decembra 2015

Vec F‑45/11

Carlo De Nicola

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Hodnotiaca správa v roku 2009 – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zamietnutie povýšenia – Zastavenie konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou pán Carlo De Nicola v podstate navrhuje po prvé zrušiť rozhodnutie odvolacieho výboru (ďalej len „odvolací výbor“) Európskej investičnej banky (EIB alebo ďalej len „Banka“) z 22. septembra 2010, ktorým sa zamieta jeho interné odvolanie smerujúce k zrušeniu a zmene jeho hodnotiacej správy za rok 2009, po druhé zrušiť túto hodnotiacu správu, po tretie zrušiť „všetky nasledujúce a predchádzajúce súvisiace akty“, najmä rozhodnutie EIB z 25. marca 2010 o jeho nepovýšení a po štvrté zaviazať EIB na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola údajne spôsobená

Rozhodnutie:      Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky z 22. septembra 2010 sa zrušuje. Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu hodnotiacej správy za rok 2009, rozhodnutia z 25. marca 2010 o zamietnutí povýšenia a „všetkých nasledujúcich a predchádzajúcich súvisiacich aktov“ sa zastavuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. De Nicola.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Napadnutie pred odvolacím výborom Banky – Rozsah preskúmania

(Poriadok zamestnancov Európskej investičnej banky, článok 22)

2.      Žaloba úradníkov – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Rozsudok o zrušení – Účinky – Povinnosť prijať vykonávacie opatrenia – Rozsudok zrušujúci rozhodnutie odvolacieho výboru týkajúce sa hodnotiacej správy – Povinnosť Banky opätovne postúpiť danému výboru námietku vznesenú osobou, ktorá podala interné odvolanie

(Článok 266 ZFEÚ)

1.      Z možnosti odvolacieho výboru zriadeného Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov vyhlásiť za neplatné akékoľvek tvrdenie uvedené v hodnotiacej správe zamestnanca Banky vyplýva, že uvedený výbor je oprávnený preskúmať dôvodnosť každého tvrdenia pred jeho zrušením. Rozsah tejto právomoci tak jasne prekračuje rozsah jednoduchej právomoci preskúmať zákonnosť a zrušiť výrok aktu, keďže zahŕňa možnosť vyhlásiť za neplatné dokonca aj dôvody odôvodňujúce prijatie jeho výroku bez ohľadu na ich význam v štruktúre odôvodnenia uvedeného aktu. Táto právomoc úplného preskúmania výslovne priznaná odvolaciemu výboru je potvrdená právomocou zmeniť konečné hodnotenie za zásluhy, ktoré je výsledkom celkového hodnotenia výkonu osoby, ktorá podala interné odvolanie. Zmena známky za zásluhy dotknutej osoby totiž znamená, že tento výbor podrobne preskúmava všetky posúdenia zásluh uvedené v napadnutej správe s ohľadom na výskyt prípadných chýb v skutkovom či právnom posúdení, a v prípade potreby môže posúdenie, ktoré týmto zásluhám dal hodnotiteľ, nahradiť svojim novým posúdením.

V konečnom dôsledku musí odvolací výbor vykonávať úplné preskúmanie hodnotiacej správy, ktorá mu bola predložená, vzťahujúce sa na dôvodnosť každého hodnotenia uvedeného v tejto správe, pričom jeho preskúmanie sa neobmedzuje na overenie, či nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu.

(pozri body 49 – 51)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 27. apríla 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 41, a zo 16. septembra 2013, De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Vzhľadom na dosah ustanovení týkajúcich sa právomoci odvolacieho výboru zriadeného Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov, zrušenie rozhodnutia tohto výboru súdom Únie môže z administratívneho hľadiska priniesť výhodu pre osobu, ktorá podala interné odvolanie tomuto výboru, a teda viesť k tomu, že Banka bude povinná opätovne postúpiť odvolaciemu výboru vyššie uvedenú námietku vznesenú touto osobou, aby tento výbor mohol správne a v rámci celého rozsahu svojej právomoci rozhodnúť o predmetnej hodnotiacej správe.

(pozri bod 58)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: uznesenie z 21. septembra 2015, De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, bod 40