Žaloba podaná dne 9. května 2006 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-49/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení žalobce v roce 2005, jakož i jakékoli související nebo následné rozhodnutí;

nařídit náhradu majetkové a nemajetkové újmy vzniklé žalobci;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje:

1.     důsledky falšování jeho hodnotící zprávy týkající se roku 2003 pro hodnotící období 2004,

2.     porušení zásad právní jistoty zaměstnanců, rovného zacházení s úředníky a řádné správy při použití nového hodnotícího systému vypracovaného žalovaným na žalobce,

3.     skutečnost, že jedna z jeho kolegyň byla protiprávně povolána k tomu, aby dočasně vykonávala vedoucí funkce,

4.     skutečnost, že jeden z jeho nadřízených vykonával své funkce protiprávně,

5.     nedostatečnou bezúhonnost tohoto nadřízeného,

6.    několik překročení pravomoci a porušení Smlouvy.

____________