Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Μαρτίου 2012 –Rapone κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-36/10)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός διαγωνισμός – Διαδοχικές υποψηφιότητες σε γενικό διαγωνισμό – Άρνηση καταχωρίσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Chiara Rapone (Ρώμη, Ιταλία) (εκπρόσωποι: A. Rapone, δικηγόρος, στη συνέχεια L. Rapone, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και B. Eggers, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της EPSO να μην καταχωρίσει το αίτημα συμμετοχής της προσφεύγουσας στον γενικό διαγωνισμό EPSO/AD/177/10.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Η C. Rapone φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ C 209 της 31.7.2010, σ. 54.