Sodba Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva T-705/14)

„Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg zdravila perindoprila, ki je v svojih izvornih in generičnih različicah namenjeno zdravljenju srčno-žilnih bolezni – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Teritorialna pristojnost Komisije – Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji izjeme iz člena 101(3) PDEU – Globe“

1.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Odgovor na tožbo –Formalne zahteve – Lastnoročni podpis – Elektronsko vlaganje in vročanje procesnih aktov

(Poslovnik Splošnega sodišča (1991), člen 43)

(Glej točke od 44 do 46.)

2.      Konkurenca – Pravila Unije – Kršitve – Pripis – Matična in hčerinske družbe – Gospodarska enota – Merila presoje – Izvajanje odločilnega vpliva na ravnanje hčerinske družbe, o katerem je mogoče sklepati na podlagi sklopa indicev v zvezi z gospodarskimi, organizacijskimi in pravnimi povezavami z njeno matično družbo – Okoliščine, ki omogočajo ugotovitev obstoja odločilnega vpliva – Dejanski nadzor upravnega odbora hčerinske družbe – Pravica do veta, ki matični družbi omogoča nadzor nad hčerinsko družbo – Izmenjava informacij med matično in hčerinsko družbo

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 62 do 65 in od 69 do 89.)

3.      Konkurenca – Pravila Unije – Ozemeljska veljavnost – Pristojnost Komisije – Dopustnost z vidika mednarodnega javnega prava – Izvajanje ali kvalificirani učinki zlorab v EGP – Alternativni načini – Merilo izvajanja

(člen 101 PDEU)

(Glej točke od 100 do 106.)

4.      Konkurenca – Upravni postopek – Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje – Obveznost posvetovanja – Bistvena postopkovna zahteva – Obseg

(Člena 101 in 102 PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 14)

(Glej točke od 109 do 111.)

5.      Konkurenca – Upravni postopek – Preiskovalna pooblastila Komisije – Pravica zahtevati predložitev komunikacije med odvetnikom in stranko – Meje – Varstvo zaupnosti take komunikacije – Odpoved zaupnosti

(Člen 101 PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, členi 2, 17 in 19)

(Glej točke od 118 do 127.)

6.      Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Merila presoje –Opredelitev podjetja kot potencialnega konkurenta – Dejanske in konkretne možnosti za vstop na trg – Merila – Bistveni element – Sposobnost podjetja, da vstopi na upoštevni trg – Dovolj hiter vstop – Dojemanje gospodarskih subjektov, ki so že na trgu

(Člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 133 do 147.)

7.      Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Kratek povzetek navajanih razlogov – Pravni razlogi, ki niso navedeni v tožbi – Splošno sklicevanje na druga pisanja, priložena k tožbi – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člena 21, prvi odstavek, in 53, prvi odstavek, Poslovnik Splošnega sodišča (1991), člen 44(1)(c) in (d))

(Glej točke od 173 do 176.)

8.      Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Merila presoje – Opredelitev podjetja kot potencialnega konkurenta – Merila – Bistveni element – Sposobnost podjetja, da vstopi na upoštevni trg – Proizvajalec generičnih zdravil – Ovire, povezane s patenti proizvajalca originalnih zdravil in s tehničnimi, pravnimi ali finančnimi težavami proizvajalca generičnih zdravil – Dejanske in konkretne možnosti za premostitev teh težav in vstop na upoštevni trg

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 177 do 243 in od 250 do 258.)

9.      Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Merila presoje – Razlikovanje med kršitvami zaradi cilja in kršitvami zaradi učinka – Kršitev zaradi cilja – Zadostna škodljivost – Presoja

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke 288, 289 in od 298 do 301.)

10.    Konkurenca – Pravila Unije – Stvarno področje uporabe – Sporazumi o patentni poravnavi – Vključitev – Uravnoteženje patentnega prava in pravil konkurence

(člen 101(1) PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003)

(Glej točke od 302 do 320.)

11.    Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Sporazumi o patentni poravnavi – Sporazum, sklenjen med proizvajalcem originalnih zdravil in proizvajalcem generičnih zdravil – Sporazum, ki vsebuje določbe o neizpodbijanju patentov in netrženju proizvodov – Obratno spodbujevalno plačilo, ki ga prejme proizvajalec generičnih zdravil – Omejitev zaradi cilja

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 325 do 357.)

12.    Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Sporazumi o patentni poravnavi – Sporazum, sklenjen med proizvajalcem originalnih zdravil in proizvajalcem generičnih zdravil – Sporazum, ki vsebuje klavzuli o neizpodbijanju patentov in o netrženju izdelkov – Plačilo, ki ga prejme proizvajalec generičnih zdravil – Opredelitev za obratno spodbujevalno plačilo – Pogoji

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 361 do 371.)

13.    Omejevalni sporazumi – Škodovanje konkurenci – Stranska omejitev – Pojem – Omejitev, potrebna za izvedbo glavne transakcije, ki ni protikonkurenčna – Glavna transakcija, ki pomeni omejitev zaradi cilja –Neuporaba teorije o stranski omejitvi ob obstoju obratnega spodbujevalnega plačila

(člen 101(1) PDEU)

(Glej točke od 381 do 391.)

14.    Ničnostna tožba – Predmet – Odločba, ki temelji na več stebrih razlogovanja, od katerih vsak zadostuje za utemeljitev izreka  – Razglasitev ničnosti take odločbe – Pogoji

(člen 263 PDEU)

(Glej točke od 394 do 398.)

15.    Omejevalni sporazumi – Prepoved – Izjema – Pogoji – Izboljšanje proizvodnje ali distribucije proizvodov ali prispevek k tehničnemu ali gospodarskemu napredku – Znatne objektivne prednosti, s katerimi se lahko izravnajo škodljivi vplivi sporazuma na konkurenco – Dokazno breme – Kumulativnost pogojev za izjemo

(člen 101(1) in (3) PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 2)

(Glej točke od 409 do 429.)

16.    Konkurenca – Globe – Znesek – Določitev – Določitev osnovnega zneska – Neuporaba metode, določene v smernicah – Kršitev načela enakega obravnavanja – Neobstoj

(člen 101(1) PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 23(2); Obvestilo Komisije 2006/C 210/02, točki 13 in 37)

(Glej točke od 451 do 486.)

17.    Temeljne pravice – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Načelo zakonitosti kazenskih sankcij – Obseg – Predvidljivost kaznivosti sankcioniranega ravnanja – Sporazum o patentni poravnavi, sklenjen med proizvajalcem originalnih zdravil in proizvajalcem generičnih zdravil – Sporazum, ki je v nasprotju s konkurenčnim pravom – Proizvajalec generičnih zdravil, ki ne more prezreti protikonkurenčnosti svojega ravnanja

(člen 101(1) PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 49(1)

(Glej točke od 510 do 537.)

18.    Konkurenca – Globe – Znesek – Določitev – Prilagoditev osnovnega zneska – Olajševalne okoliščine – Domnevno prisilno sodelovanje – Okoliščina, ki ne upravičuje podjetja, ki ni uporabilo možnosti prijave pri pristojnih organih

(člen 101(1) PDEU; Obvestilo Komisije 2006/C 210/02, točka 29)

(Glej točko 545.)

19.    Konkurenca – Globe – Znesek – Določitev – Obveznost Komisije, da upošteva svojo prejšnjo prakso odločanja – Neobstoj

(Člen 101 PDEU)

(Glej točko 546.)

20.    Konkurenca – Globe – Znesek – Določitev – Prilagoditev osnovnega zneska – Olajševalne okoliščine – Sodelovanje inkriminiranega podjetja, ki je zunaj področja uporabe obvestila o prizanesljivosti – Merila presoje

(Člen 101 PDEU; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 23(2); Obvestilo Komisije 2006/C 210/02, točka 29)

(Glej točke od 560 do 569.)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za, primarno, razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU (zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)), v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno, odpravo ali znižanje zneska globe, ki je bila z navedenim sklepom naložena tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Unichem Laboratories Ltd se naloži plačilo stroškov.