Решение на Съда (седми състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Landgericht Trier — Германия) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH

(Дело C-422/16)1

(Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 78 и част III от приложение VII — Решение 2010/791/ЕС — Определения, наименования и търговски наименования — „Мляко“ и „млечни продукти“ — Наименования, използвани за реклама и пускане на пазара на изцяло растителни храни)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Trier

Страни в главното производство

Ищец: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Ответник: TofuTown.com GmbH

Диспозитив

Член 78, параграф 2 и част III от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат наименованието „мляко“ и наименованията, които този регламент запазва само за млечните продукти, да бъдат използвани при предлагането на пазара или рекламата за обозначаване на изцяло растителен продукт, дори и ако тези наименования са допълнени с обяснителен или описателен текст, посочващ растителния произход на съответния продукт, освен ако този продукт е включен в приложение I към Решение 2010/791/ЕС на Комисията от 20 декември 2010 година за установяване на списък на продуктите, посочени в приложение XII, точка III, подточка 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.

____________

1 ОВ C 350, 26.9.2016 г.