BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 15 juni 2016

Mål F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Avvisning av talan – Rättegångshinder som inte kan avhjälpas – Artikel 82 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Hilke Riemer-Sullivan har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara det beslut som fattades av tillsättningsmyndigheten vid Europeiska kommissionen den 6 mars 2012 om avslag på hennes klagomål mot ”besluten” om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i Europeiska unionens pensionssystem efter överföringen av pensionsrättigheter som hon förvärvat i två tyska pensionssystem och, vid behov, ”besluten” av den 7 november 2011 om beräkning av nämnda tillgodoräknande.

Avgörande:      Talan ogillas. Hilke Riemer-Sullivan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Talan vid personaldomstolen – Sökanden har inte yrkat att personaldomstolen ska meddela tredskodom – Beaktande av institutionens svar på en processledningsåtgärd – Svaromålet har inte getts in i rätt tid – Saknar betydelse

2.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår inför en överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats innan anställningen i unionen påbörjades – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1, och bilaga VIII, artikel 11.2)

1.      Om en sökande inte vid någon tidpunkt under rättegången har yrkat att personaldomstolen ska meddela tredskodom och bifalla hans eller hennes yrkanden, ska personaldomstolen beakta institutionens svar på en processledningsåtgärd, även institutionen inte har inkommit med svaromål i rätt tid.

(se punkt 12)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, och dom Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Ett yrkande om att personaldomstolen ska ogiltigförklara ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår inför en överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system får förstås som ett yrkande om att personaldomstolen ska ogiltigförklara det slutgiltiga beslutet om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår. Detta gäller under förutsättning att den berörda personen, genom att godkänna institutionens förslag, hade samtyckt till att institutionen skulle gå vidare med förfarandet för överföring av de pensionsrättigheter som han eller hon förvärvat innan anställningen i unionen påbörjades och att det slutgiltiga beslutet hade fattats innan talan väcktes vid personaldomstolen.

När de slutgiltiga besluten om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår med anledning av pensionsrättigheter som sökanden förvärvat i två nationella pensionssystem har fattats efter det att talan väcktes vid personaldomstolen, kan talan inte anses avse dessa två slutgiltiga beslut och ska avvisas på grund av den avser rättsakter som inte går sökanden emot.

(se punkterna 22–24)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 62, 110 och 120, och dom Teughels/ kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58