YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

    (suuri jaosto)

    22 päivänä marraskuuta 2005

asiassa C-144/04 (Arbeitsgericht Münchenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Werner Mangold vastaan Rüdiger Helm1

(Direktiivi 1999/70/EY - Määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 2, 5 ja 8 lauseke - Direktiivi 2000/78/EY - 6 artikla - Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa - Ikään perustuva syrjintä)

    (Oikeudenkäyntikieli: saksa)

Asiassa C-144/04, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Arbeitsgericht München (Saksa) on esittänyt 26.2.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 17.3.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa Werner Mangold vastaan Rüdiger Helm, yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: puheenjohtajan tehtäviä hoitava ensimmäisen jaoston puheenjohtaja P. Jann, jaostojen puheenjohtajat C. W. A. Timmermans, A. Rosas ja K. Schiemann sekä tuomarit R. Schintgen (esittelevä tuomari), S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet ja M. Ilešič, julkisasiamies: A. Tizzano, kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc, on antanut 22.11.2005 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)    EAY:n, UNICE:n ja CEEP:n tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/70/EY täytäntöönpannun 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 8 lausekkeen 3 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle lainsäädännölle, jolla työllisyyden parantamisen tarpeeseen liittyvistä syistä ja riippumatta mainitun sopimuksen täytäntöönpanosta alennettiin ikärajaa, jonka ylittyessä määräaikaisia työsopimuksia saadaan tehdä rajoituksetta.

2)    Yhteisön oikeutta ja erityisesti yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka oikeuttaa rajoituksetta tekemään määräaikaisia työsopimuksia, kun työntekijä on täyttänyt 52 vuotta, ellei ole olemassa läheistä liittymää saman työnantajan kanssa aikaisemmin tehtyyn toistaiseksi voimassa olleeseen työsopimukseen.

Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa ikään perustuvan syrjinnän kieltoa koskevan yleisen oikeusperiaatteen täysi vaikutus jättämällä soveltamatta kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat kansallisen lain säännökset, vaikka mainitun direktiivin täytäntöönpanoa koskeva määräaika ei ole vielä päättynyt.

____________

1 - EUVL C 146, 29.5.2004.