Προσφυγή της 12ης Νοεμβρίου 2008 - N κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-93/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Ν (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: E. Boigelot, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της εκθέσεως βαθμολογίας του προσφεύγοντος για την περίοδο από 1/1/07 έως 30/4/07.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 4ης Μαρτίου 2008 η οποία είναι βλαπτική για τον προσφεύγοντα καθόσον επιβεβαιώνει και εγκρίνει οριστικά την έκθεση βαθμολογίας του για την περίοδο από 1/1/07 έως 30/4/07·

να ακυρώσει την εν λόγω επίδικη έκθεση·

να ακυρώσει την από 25 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου περί απορρίψεως της ενστάσεως του προσφεύγοντος με αίτημα την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________