Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 25 май 2021 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B.

(Дело C-323/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ответник: B.

Преюдициални въпроси

1)    a)    Следва ли понятието „молеща държава членка“ по смисъла на член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г.1 ), да се тълкува в смисъл, че това е държавата членка (в настоящия случай третата държава членка, т.е. Нидерландия), която последна е подала искане до друга държава членка за обратно приемане или за поемане на отговорността?

б)    При отрицателен отговор: обстоятелството, че между две държави членки (в настоящия случай Германия и Италия) e постигнато споразумение относно поемането на отговорност, има ли някакви последици и за произтичащите от Регламента „Дъблин“ правни задължения на третата държава членка (в настоящия случай Нидерландия) към чужденеца или към държавите членки, които по-рано са постигнали посоченото споразумение, и ако това е така, какви са те?

2)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, с оглед на съображение 19 от Регламент (ЕС) № 604/2013 следва ли член 27, параграф 1 от същия регламент да се тълкува в смисъл, че той не допуска да бъде уважена жалба на търсещо международна закрила лице срещу решение за прехвърлянето му, което не може да се извърши поради изтичане на срока за прехвърляне, договорен по-рано между две държави членки (в настоящия случай между Германия и Италия)?

____________

1     стр. 31.