Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 6.11.2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-583/20)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EuroChem Agro Hungary Kft.

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko arvonlisäverodirektiivin1 273 artiklaa tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioille säädetyn mahdollisuuden rajat ylitetään seuraamusjärjestelmällä, jossa määrätään, että jos verovelvollinen on luokiteltu riskialttiiksi verovelvolliseksi, sille maanteiden tavaraliikenteen sähköisessä valvontajärjestelmässä (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, EKAER) tehdystä vakavaa vähäisemmästä rikkomuksesta määrättävän seuraamusmaksun määrä ei saa alittaa määrää, joka muodostetaan ottamalla 40 prosenttia kuljetettujen tavaroiden arvosta ja laskemalla siitä 30 prosenttia, ja että seuraamusmaksua ei saa peruuttaa?

Onko arvonlisäverodirektiivin 273 artiklaa tulkittava siten, että tämänsuuruinen seuraamus ylittää (suhteettomalla tavalla) sen, mikä on tarpeen kyseisessä artiklassa vahvistettujen veronkannon oikeaa toimittamista ja veropetosten estämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi?

Onko SEUT 26 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että riskialttiisiin verovelvollisiin sovellettava seuraamusjärjestelmä on esteenä tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumiselle?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).