Определение на Съда на публичната служба от 16 октомври 2013 г. — De Roos-Le Large/Комисия

(Дело F-50/10)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на Пленума разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 260, 25.9.2010 г., стр. 27.