Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 28. janvārī Topcart GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedumu lietā T-377/19 Topcart GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-48/21 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Topcart GmbH (pārstāvis: M. Hoffmann, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Carl International

Ar 2021. gada 12. maija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________