Žaloba podaná 15. septembra 2008 - Vicente Carbajosa a i./Komisia

(vec F-77/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Isabel Vicente Carbajosa (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Protiprávnosť rozhodnutia Komisie o uverejnení oznámení o výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 len v troch jazykoch, ako aj protiprávnosť týchto oznámení, a v dôsledku toho zrušenie individuálnych rozhodnutí EPSO o nepripustení žalobcov k skúškam v rámci týchto výberových konaní

Návrhy žalobcov

určiť protiprávnosť rozhodnutia Komisie o uverejnení oznámení o výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 len v troch jazykoch, ako aj protiprávnosť týchto oznámení,

zrušiť individuálne rozhodnutia EPSO o nepripustení žalobcov k skúškam v rámci výberových konaní EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________