Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 16 juni 2011 - Andrecs m.fl. mot kommissionen

(Mål F-96/10)

(Personalmål - Den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner - Anledning saknas att döma i saken)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut om ändring av sökandenas löner, pensioner och andra förmåner, vilket trädde i kraft den 1 juli 2009 och framgår av sökandenas löneregleringsbesked, inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Avgörande

Det saknas anledning att pröva talan i mål F-96/10, Andrecs m.fl mot kommissionen.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 30, 29.1.2011, s. 63.