Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 13ης Φεβρουαρίου 2012 – Wagner-Leclercq κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-24/09) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1    ΕΕ C 113 της 16.5.2009, σ. 47.