Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 8 lutego 2012 r. – AY przeciwko Radzie

(Sprawa F-23/11)1

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2010 r. – Porównanie osiągnięć – Nieuwzglednienie dokształcania zawodowego i akredytacji – Naruszenie prawa

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AY (Bousval, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci É. Boigelot i S. Woog, następnie adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność odmownej decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie awansowania AY do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010.

Postępowanie umarza się w przedmiocie żądań przedstawionych pomocniczo przez AY.

W pozostałym zakresie żądania skargi AY zostają oddalone.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona całością kosztów.

____________

1 Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 31.