Žaloba podaná 22. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-138/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe prepočítaného návrhu, ktorý predložil Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 11. mája 2011, ktorým bolo zrušené a nahradené rozhodnutie z 22. októbra 2009,

vyhlásiť dohodu o prevode práv na dôchodok žalobcu, uzavretú na základe návrhu výpočtu uvedeného v rozhodnutí z 22. októbra 2009, s ktorým žalobca súhlasil, za platnú,

ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie z 12. septembra 2011, ktorým sa výslovne zamieta sťažnosť žalobcu,

subsidiárne uznať výšku vzniknutej škody a priznať žalobcovi sumu 6207,71 eura ako náhradu tejto škody, navýšenú o úroky z omeškania podľa sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o dva body.

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.