Kanne 30.6.2006 - Verheyden v. komissio

(Asia F-72/06)

oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luc Verheyden (Angera, Italia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajaa koskevat ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sinetöimät asiakirjat samoin kuin kaikki OLAFin häntä vastaan kokoamat seikat ja asiakirjat on määrättävä esitettäviksi,

OLAFin tarkastajien toimeksianto on määrättävä esitettäviksi,

kaikki OLAFin tutkimusta koskevat kertomukset, jotka on toimitettu tai joita ei ole toimitettu Italian oikeusviranomaisille, mukaan lukien sisäisen tutkimuksen loppukertomus, on määrättävä esitettäviksi,

kantajasta tehty tutkimus on kumottava,

kumottava OLAFin merkintä tutkimuksen ilmoittamisesta ja Italian oikeusviranomaisten tiedoista sekä tutkimuskertomusten toimittamisesta Italian oikeusviranomaisille,

kumottava tutkimuksen välikertomus ja lopullinen tutkimuskertomus,

kumottava hakemuksen implisiittisestä hylkäämisestä tehty päätös ja valittajan valituksen hylkäämisestä tehty päätös,

kumottava kaikki näitä päätöksiä seuraavat ja/tai niihin liittyvät päätökset, jotka saatetaan tehdä nyt kysymyksessä olevan kanteen jälkeen,

velvoitettava vastaaja maksamaan vahingonkorvauksia, joiden kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 30 000 euroa, sillä varauksella, että tätä summaa nostetaan tai alennetaan oikeudenkäynnin kuluessa,

velvoitettava vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi sen lisäksi, että hän on vedonnut hyvin samanlaisiin kanneperusteisiin kuin asian F-5/051 yhteydessä ja esittänyt samat lainvastaisuusväitteet, joihin hän on vedonnut kyseisessä asiassa, myös väitteen, jonka mukaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/20042 on lainvastainen sen osan osalta, jossa henkilöstösääntöjen liitteeseen IX otetaan 1 artikla.

____________

1 - EUVL C 82 2.4.2005 (asia on alunperin merkitty numerolla T-22/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).

2 - EUVL 124, 27.04.2004, s.1.