Προσφυγή της 11ης Φεβρουαρίου 2013 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-15/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί περατώσεως των διαδικασιών μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσφεύγοντος, χωρίς μεταφορά των δικαιωμάτων αυτών.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 17ης Απριλίου 2012 περί περατώσεως των διαδικασιών μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσφεύγοντος·να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.