Προσφυγή-αγωγή της 17ης Φεβρουαρίου 2011 - Strohm κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-14/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Andreas Strohm (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της καθής-εναγομένης να μην επιστραφούν κατά 100% ιατρικά έξοδα σχετικά με οδοντιατρική αγωγή

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τους από 1 Ιουνίου, 4 Ιουνίου και 25 Νοεμβρίου 2010 εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (αντίστοιχοι αριθ. καταλόγου: 10003157, 10003164 και 10003383) καθώς και τις από 4 και 11 Ιουνίου 2010 εγκριτικές αποφάσεις (αριθμός πρωτοκόλλου: 100525302817), υποχρεώνοντας την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσό των 4 251,49 ευρώ, πλέον τόκων ύψους πέντε τοις εκατό·

να καταδικάσει την καθής-εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα.

____________