Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. mai 2007. aasta määrus - Lofaro versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad F-27/06 ja F-75/06)1

(Ametnikud - Ajutine teenistuja - Katseaja pikendamine - Vallandamine katseaja lõppedes - Huve kahjustav akt - Kaebuse esitamise tähtaeg - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Lofaro (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat J.-L. Laffineur)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann, keda kohtuasjas F-27/06 abistas advokaat F. Longfils)

Liidetud kohtuasjade esemed

Kohtuasjas F-27/06:

Komisjoni otsuste, millega pikendati hageja katseaega ja lõpetati tema leping katseaja lõppedes, tühistamise ja kahju hüvitamise nõue.

Kohtuasjas F-75/06:

Komisjoni 28. septembri 2005. aasta otsuse, mille alusel katseaja lõpus hageja vallandati, ja katseaja aruande, millele see otsus põhines, tühistamise ja kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagid vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.    

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - F-27/06: ELT C 208, 6.5.2006, lk 35 ja F-75/06: ELT C 212, 2.9.2006, lk 48.