Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour constitutionnelle (Βέλγιο) στις 10 Δεκεμβρίου 2020 – Airbnb Ireland UC κατά Région de Bruxelles-Capitale

(Υπόθεση C-674/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour constitutionnelle

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Airbnb Ireland UC

Καθής: Région de Bruxelles-Capitale

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)1 , ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά, έχει την έννοια ότι εμπίπτει στον «φορολογικό τομέα» και πρέπει, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί ότι εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας εθνική νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τους φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης με αντικείμενο την έναντι αμοιβής διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ, αφενός, δυνητικών μισθωτών και, αφετέρου, επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών εκμισθωτών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας, να κοινοποιούν, κατόπιν γραπτής αιτήσεως της φορολογικής διοίκησης και επ’ απειλή επιβολής διοικητικού προστίμου, «τα στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης και των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και των μονάδων καταλύματος που λειτούργησαν κατά το παρελθόν έτος» προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποκείμενοι σε περιφερειακό φόρο επί των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τα φορολογητέα εισοδήματά τους;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, πρέπει να θεωρηθεί ότι τα άρθρα 1 έως 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά2 , έχουν την έννοια ότι η οδηγία αυτή έχει εφαρμογή σε εθνική νομοθεσία όπως η περιγραφόμενη στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα; Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εφαρμογή επί μιας τέτοιας νομοθεσίας;

Πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 15, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/31/ΕΚ έχει εφαρμογή επί εθνικής νομοθεσίας όπως η περιγραφόμενη στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα και ότι μια τέτοια νομοθεσία δεν αντιβαίνει σε αυτό;

____________

1 ΕΕ 2000, L 178, σ. 1.

2 ΕΕ 2006, L 376, σ. 36.