Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 14. júna 2021 – Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spółka Akcyjna

(vec C-367/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hewlett Packard Development Company LP

Žalovaná: Senetic Spółka Akcyjna

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 36 druhá veta ZFEÚ v spojení s článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie1 , ako aj s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii vykladať v tom zmysle, že bráni praxi vnútroštátnych súdov členských štátov, podľa ktorej súdy

–     v prípade, že vyhovejú návrhu majiteľa ochrannej známky zakázať dovoz – import, vývoz – export, a propagáciu tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie alebo prikázať stiahnutie tohto tovar z trhu,

pri rozhodovaní v konaní o nariadení predbežného zaistenia tovaru označeného ochrannou známkou Európskej únie,

    vo svojich rozhodnutiach odkazujú na „predmety, ktoré neboli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom“, v dôsledku čoho je vzhľadom na všeobecné znenie rozhodnutia ponechané na exekučný orgán, aby zistil, na ktoré predmety označené ochrannou známkou Európskej únie sa vzťahujú uložené príkazy a zákazy (t. j. zistenie, ktoré predmety neboli uvedené na trh v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom), pričom tento orgán sa pri tomto zisťovaní opiera o vyhlásenia majiteľa ochrannej známky alebo o nástroje poskytnuté majiteľom (vrátane IT nástrojov a databáz) a možnosť napadnúť uvedené zistenia exekučného orgánu na súde v rámci určovacieho konania je vylúčená alebo obmedzená povahou právnych prostriedkov, ktoré má žalovaná k dispozícii v konaní o predbežných opatreniach a v exekučnom konaní?

2.    Majú sa ustanovenia článkov 34, 35 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva (teraz Európskej únie) dovolávať sa ochrany stanovenej v článkoch 9 a 102 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva [teraz články 9 a 130 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie], ak:

majiteľ ochrannej známky Spoločenstva (Európskej únie) predáva tovar označený touto ochrannou známkou v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo neho tým spôsobom, že sa predaj uskutočňuje prostredníctvom autorizovaných predajcov, ktorí môžu ďalej predávať tovar označených ochrannou známkou subjektom, ktorí nie sú konečnými odberateľmi tohto tovaru a ktorí nepatria výlučne do oficiálnej distribučnej siete, a súčasne sú autorizovaní predajcovia povinní nadobúdať tovary výlučne od iných autorizovaných predajcov alebo od majiteľa ochrannej známky,

tovar označený ochrannou známkou nemá znaky ani iné rozlišovacie prvky, ktoré by umožňovali určiť miesto jeho uvedenia na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom,

žalovaná nadobudla tovar označený ochrannou známkou v Európskom hospodárskom priestore,

žalovaná prevzala od predajcu tovaru označeného ochrannou známkou vyhlásenia o tom, že tento tovar môže byť v súlade so zákonom uvedený na trh v Európskom hospodárskom priestore,

majiteľ ochrannej známky Európskej únie neposkytne žiadne IT nástroje (ani iné nástroje) ani nepoužíva systém označovania, ktorý by potenciálnemu nadobúdateľovi tovaru označeného ochrannou známkou umožňoval, aby pred nadobudnutím tovarov sám overil zákonnosť uvádzania tohto tovaru na trh v Európskom hospodárskom priestore, a odmietne žiadosť odberateľa vykonať toto overenie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1.