Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. septembra 2013 – Gheysens/Rada

(vec F-83/08)1

(Verejná služba – Pomocný zmluvný zamestnanec – Podmienky zamestnávania – Funkčná skupina – Typy povinností zodpovedajúce funkčnej skupine – Čas trvania pracovného pomeru)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Johan Gheysens (Malines, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, neskôr S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, neskôr M. Bauer a J. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky žalobcu, pretože ohraničuje dobu platnosti zmluvy na dva roky a triedu vo funkčnej skupine III, platovej triedy 11, platového stupňa 1, ako aj z dôvodu nezákonnosti článku 88 PZOZ, pretože povoľuje po sebe nasledujúce uzatváranie zmlúv na dobu určitú počas celkového obdobia maximálne troch rokov

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Rady Európskej únie zamestnať pána Gheysensa sa ruší v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenie do funkčnej skupiny III.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli pánu Gheysensovi.

4.    Pán Gheysens znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 313, 6.12.2008, s. 59.