Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 oktober 2008 - Klug / EMEA

(Zaak F-59/08)1

Procestaal: Duits

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 223 van 30.8.2008, blz. 62.