EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 11. novembrī

Lieta F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

pret

Eiropas Investīciju banku (EIB)

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – EIB personāls – Novērtēšana – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Tiesvedības izbeigšana attiecībā uz prasību par kaitējuma atlīdzību

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar ko C. De Nicola būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2007. gada 14. decembra lēmumu, otrkārt, atcelt 2007. gada 13. jūlija lēmumu nepaaugstināt viņu amatā, treškārt, atcelt viņa novērtējuma ziņojumu par 2006. gadu un, ceturtkārt, piespriest EIB samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību, atlīdzinot par psiholoģisko vardarbību, no kādas tas, viņaprāt, cietis

Nolēmums      Atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2007. gada 14. decembra lēmumu. Izbeigt tiesvedību lietā par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atcelt 2007. gada 13. jūlija lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā, par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atcelt 2006. gada novērtējuma ziņojumu, un par prasījumiem, ar kuriem tika lūgts atlīdzināt apgalvoto kaitējumu sakarā ar psiholoģisko vardarbību. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus lietās F‑55/08, T‑37/10 P un F‑55/08 RENV.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Apstrīdēšana Bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejā – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas pārbaudes apjoms

(Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 22. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prasījumi par kaitējuma atlīdzību, kas balstīti uz tiem pašiem faktiem, kuri izklāstīti divās atsevišķās prasībās – Priekšroka – Pareizas tiesvedības princips – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

1.      Eiropas Investīciju bankas izveidotajai Pārsūdzību izskatīšanas komitejai darbinieku novērtēšanas jomā ir jāveic pilna pārbaude attiecībā uz novērtējuma ziņojumu, kurš tajā iesniegts, nevis ierobežota pārbaude tikai attiecībā uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Pārsūdzību izskatīšanas komitejas iespēja padarīt par spēkā neesošu jebkuru apgalvojumu, kas ietverts novērtēšanas veidlapā, proti, novērtējuma ziņojumā, nozīmē, ka minētā komiteja ir pilnvarota katram no šiem apgalvojumiem no jauna izvērtēt pamatotību, pirms tos aizliegt. Tādējādi šīs kompetences apjoms skaidri pārsniedz vienkāršu tiesiskuma pārbaudes pilnvaru un tiesību akta rezolutīvās daļas atcelšanas pilnvaru apjomu tiktāl, ciktāl tas ietver iespēju atzīt par spēkā neesošu pat tādu pamatojumu, kurš attaisno tā rezolutīvās daļas pieņemšanu, neatkarīgi no šī pamatojuma svarīguma minētā tiesību akta pamatojuma sistēmā. Šīs Pārsūdzību izskatīšanas komitejas pilnas pārbaudes pilnvaras ir apstiprinātas ar tai skaidri atzīto kompetenci grozīt individuālos punktus un nopelnu punktus, kas izriet no pārsūdzības iesniedzēja snieguma kopējā novērtējuma. Ieinteresētās personas nopelnu punktu grozīšana nozīmē, ka šī komiteja sīki pārbauda visus apstrīdētajā ziņojumā iekļautos nopelnu vērtējumus attiecībā uz to, vai pastāv iespējamas faktiskas vai tiesību piemērošanas kļūdas vērtējumā, un ka tā attiecīgā gadījumā var vērtētāja vietā no jauna izvērtēt šos nopelnus.

(skat. 32. un 33. punktu)

2.      Ja faktiskie un tiesību apstākļi un apgalvojumi par tiem pašiem faktiem, uz kuriem balstītas divas prasības par kaitējuma atlīdzību, ko iesniedzis tas pats prasītājs divās atsevišķās prasībās attiecībā uz to pašu atbildētāju, vienā no šīm prasībām ir sīkāki un labāk argumentēti no abu lietas dalībnieku puses, tad no tā izriet, ka Savienības tiesa var labāk iepazīties ar faktiem, kuru dēļ radusies prasība par kaitējuma atlīdzību minētajā lietā, un labāk izvērtēt šos faktus. Tādēļ saistībā ar minēto lietu tā var labāk nodrošināt pareizu tiesvedību un efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Tādējādi ir jāizbeidz tiesvedība attiecībā uz prasību par kaitējuma atlīdzību otrā lietā.

(skat. 60., 62. un 63. punktu)