Uznesenie Súdu pre verejnú službu (samosudca) zo 4. júna 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-119/11)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby a podpísaná prostredníctvom pečiatky alebo iným spôsobom reprodukcie podpisu advokáta – Zmeškanie lehoty na podanie žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie zamietnuť návrh žalobcu smerujúci jednak k náhrade škôd údajne vzniknutých z dôvodu, že zamestnanci Komisie vnikli do jeho služobného bytu v Luande v dňoch 14., 16. a 19. marca 2002, a jednak k odovzdaniu kópií fotografií vytvorených v tomto okamihu a zničeniu celej dokumentácie súvisiacej s touto udalosťou

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta z časti ako zjavne neprípustná a z časti ako zjavne neodôvodnená.

2.    L. Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012, s. 71.