Prasība, kas celta 2006. gada 2. oktobrī - Di Bucci pret Komisiju

(lieta F-118/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vittorio Di Bucci, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. van der Woude, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt nopelnu sarakstu un to ierēdņu sarakstu, kas 2005. gadā paaugstināti A*12 pakāpē, kuri sagatavoti atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. panta vispārējo īstenošanas noteikumu 10. panta 3. un 4. punktam un kuri publicēti 2005. gada 23. novembra Administratīvajā paziņojumā Nr. 85-2005, un jebkurā gadījumā atcelt lēmumu neiekļaut prasītāja vārdu paaugstināto ierēdņu sarakstā;

vajadzības gadījumā atcelt visus tiesību aktus, kuru rezultātā tika pieņemts minētais lēmums, un tostarp lēmumus, ar kuriem tika noteikts prasītājam piešķiramo punktu skaits;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir Juridiskā dienesta ierēdnis, kurš savas pakāpes un sava dienesta ietvaros pastāvīgi ir saņēmis visaugstāko novērtējumu nopelnu punktu (NP) formā, vispirms norāda, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī tā vispārējie īstenošanas noteikumi, kas paredz, ka nopelni ir noteicošais kritērijs ģenerāldirektorāta prioritātes punktu (ĢDPP) piešķiršanai un paaugstināšanai amatā. Tas, ka prasītājs netika paaugstināts, ir saistīts, pirmkārt, ar pārkāpumiem, uz ko prasītājs norādīja jau prasībā lietās F-98/05 1 un T-312/04 2; otrkārt, kritērijiem ĢDPP piešķiršanai Juridiskajā dienestā, kurā priekšroka tiek dota ierēdņiem, kas jau ilgāku laiku ir attiecīgajā pakāpē, neatkarīgi no viņu nopelniem; treškārt, dažām nepilnībām, ko paaugstināšanas komiteja pieļāvusi, piešķirot punktus citiem ierēdņiem.

Prasītājs turklāt apgalvo, ka ar apstrīdētajiem tiesību aktiem ir pārkāpts arī vienlīdzīgas attieksmes princips un princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, ka tajos ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un ka, tos pieņemot, nepareizi ir izmantotas pilnvaras. Turklāt tajos ir pieļautas vairākas procesuālas vai formas kļūdas.

Visbeidzot prasītājs atsaucas uz vispārējo īstenošanas noteikumu prettiesiskumu, uzsverot, ka:

neņemot vērā uzliktās atbildības līmeni un dažādu valodu lietojumu darba uzdevumu izpildē, ar vispārējiem īstenošanas noteikumiem ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants tā jaunajā redakcijā;

paredzot, ka paaugstināšana ir atkarīga no prioritātes punktu piešķiršanas, kam netiek norādīts pamatojums, atbilstoši katram ĢD vai paaugstināšanas komitejas priekšlikumam, ar vispārējo īstenošanas noteikumu 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. un 13. pantu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 25. panta 2. punkts un 45. pants;

katram ĢD piešķirot punktu vienotu kvotu uz vienu ierēdni, ar vispārējo īstenošanas noteikumu 4. un 6. pantu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, un vienlīdzīgas attieksmes princips;

paredzot, ka tiek piešķirti pārejas prioritātes punkti, pamatojoties galvenokārt uz attiecīgajā pakāpē nostrādāto laiku, ar vispārējo īstenošanas noteikumu 13. panta 2. punktu un II pielikumu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants;

paredzot, ka Personāla komitejas prioritātes punktus piešķir par dažiem iestādes interesēs veiktiem papildu uzdevumiem, kas jau tikuši ņemti vērā, piešķirot NP un ĢDPP, ar vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu un I pielikumu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, un vienlīdzīgas attieksmes princips;

paredzot labvēlīgāku attieksmi pret to ĢD vai dienestu ierēdņiem, kuros ir mazāk darbinieku, un ierēdņiem, kas norīkoti darbā Komisijas locekļu kabinetos, ar vispārējo īstenošanas noteikumu 6. pantu ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 45. pants, kā arī princips, kas paredz ierēdņu tiesības veidot karjeru, un vienlīdzīgas attieksmes princips.

____________

1 - OV C 10, 14.01.2006., 24. lpp. (Lieta, kas sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-381/05 un Eiropas Savienības Civildienesta tiesai nodota ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).

2 - OV C 262, 23.10.2004., 45. lpp.