2006 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Reali prieš Komisiją

(Byla F-136/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Enzo Reali (Sofija, Bulgarija), atstovaujamas advokato S. A. Pappas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. rugpjūčio 30 d. tarnybos, įgaliotos sudaryti darbo sutartis, sprendimą, kuriuo atsakoma į 2006 m. liepos 7 d. pateiktą E. Reali skundą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas yra sutartininkas, priskirtas IV pareigų grupei, 14 lygiui. Jis teigia, kad jis turėjo būti priskirtas 16 lygiui, nes apskaičiuodama profesinę patirtį Komisija jo laipsnį (Laurea in Scienze Agrarie) turėjo pripažinti atitinkančiu bakalauro ir magistro laipsnius.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas teigia, kad:

Komisija pažeidė Direktyvą 89/48/EEB1, kurią iš dalies pakeitė Direktyva 2001/19/EB2, ir subsidiarumo principą, nes atsisakė pripažinti, kad ieškovo laipsnis atitinka "bakalauro ir magistro laipsnį", nors jo lygiavertiškumą nacionaliniu lygiu pirmiau pripažino jo universitetas.

Komisija pažeidė nediskriminavimo principą, nes neteisėtai atsisakė ieškovo magistro laipsnį laikyti profesine vienerių metų patirtimi.

Ginčijamas sprendimas yra neteisėtas dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, padarytos apskaičiuojant ieškovo profesinę patirtį ir dėl jo nemotyvavimo.

Skundas atmestas remiantis įgyvendinimo aktais (Bendrosios įgyvendinančios nuostatos dėl Komisijos sutartininkų įdarbinimo procedūrų ir jų darbo), kurie viršija Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 86 straipsnio 6 dalimi Komisijai suteiktus įgaliojimus.

____________

1 - 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (OL L 19, 1989, p. 16).

2 - 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2001/19/Eb iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų (OL L 206, p. 1).