Tožba, vložena 15. septembra 2006 - Dittert proti Komisiji

(Zadeva F-109/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, avvocati)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bilo tožeči stranki dodeljeno nezadostno število prednostnih točk za napredovanje v napredovalnem obdobju 2005 in zato tožena stranka v okviru tega napredovalnega obdobja ni napredovala, kot je bila potrjena z Odločbo z dne 6. junija 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke št. R/73/06;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi uveljavlja en sam tožbeni razlog: izpodbijana odločba naj bi imela več hudih napak, ki izhajajo iz procesnih nepravilnosti ter kršitve načela dobrega upravljanja in dolžnosti skrbnega ravnanja.

Po še vedno nepojasnjeni tehnični težavi generalni direktorat tožeče stranke pri dodelitvi prednostnih točk tožeči stranki za napredovalno obdobje 2005 ni upošteval njenega spisa. To neupoštevanje naj bi pomenilo procesno napako in kršitev načela dobrega upravljanja ter dolžnosti skrbnega ravnanja.

Navedene nepravilnosti naj bi razveljavljale postopek napredovanja za leto 2005 glede tožeče stranke in kršile njene interese, ker naj bi ji OPI, ko je bila tehnična težava odkrita, dodelil manj prednostnih točk, kot so ji jih želeli dati njeni nadrejeni (v tem primeru generalni direktor GD konkurenca). Po mnenju tožeče stranke je GD konkurenca potrdil, da bi ji, če ne bi bilo tehnične težave, dodelil zadostno število prednostnih točk, da bi napredovala v naziv AD 9, in sicer 7 točk; isti GD naj bi sicer izrecno pozval Odbor za napredovanja A*, naj izboljša položaj tožeče stranke s tem, da ji dodeli to število točk. Odbor za napredovanja A* je kljub temu predlagal, naj se tožeči stranki dodeli samo 4 "pritožbene točke", in OPI je ta predlog upošteval, tako da je tožeča stranka prejela nezadostno število za napredovanje v naziv AD 9 v obdobju 2005.

Tožeča stranka zatrjuje, da naj bi sama poseganja Odbora za napredovanja A* in OPI namesto izboljšanja položaja, ki ga je ustvarila tehnična težava, povzročila procesne napake. Odbor za napredovanja A* naj bi tako kršil svoja pooblastila in pristojnosti s tem, ko je po odkritju tehnične težave predlagal dodelitev nižjega števila točk, kot so jih predlagali nadrejeni tožeče stranke. Poleg tega naj niti Odbor za napredovanja A* niti OPI ne bi opravila prave primerjalne ocene uspešnosti tožeče stranke.

____________