ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)


13 септември 2012 година


Дело F‑34/11


Saskia Jane Markland

срещу

Европейска полицейска служба (Европол)

„Публична служба — Персонал на Европол — Договор на срочно нает служител — Прилагане на УРДС — Класиране в степен — Явно неоснователна жалба“

Предмет: Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим и в областта на Договора за ЕОАЕ съгласно член 106а от него, с която г‑жа Markland иска отмяната на решението от 19 декември 2010 г., с което Европейската полицейска служба (Европол) потвърждава своето решение да я класира във функционалната група на асистентите (AST) в степен AST 5

Решение: Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Осъжда жалбоподателката да заплати, освен направените от нея съдебни разноски, и разноските на Европол.Резюме


1.      Длъжностни лица — Служители на Европол — Назначаване — Класиране в степен — Задължение за определяне на задълженията и правомощията на всеки вид функции на срочно наетите служители — Нарушаване — Последици относно решение за класиране на срочно нает служител — Липса

(член 1а, параграф 2, член 5, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица; приложение I; член 10 от Условията за работа на другите служители; член 39, параграф 2 от Решение 2009/371 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Назначаване — Класиране в степен — Вътрешна инструкция на институция — Понятие — Многогодишен план, предоставен за информация на бюджетния орган на Съюза и който не е предназначен за персонала — Изключване

3.      Длъжностни лица — Организация на службите — Определяне на равнището на съответната длъжност — Задължение за определяне на конкретната степен в обявата за свободна длъжност — Липса

(Правилник за длъжностните лица)

1.      Като всяка институция на Съюза Европол също е длъжна, съгласно предвиденото в член 5, параграф 4 от Правилника, да определя, след консултация с Комитета по правилника, задълженията и правомощията, свързани с всеки вид длъжност, която е посочена в таблицата от приложение I. Всъщност съгласно член 39, параграф 2 от Решение 2009/371 година за създаване на Европол този орган е агенция по смисъла на член 1а, параграф 2 от Правилника, а последният член уточнява, че всяко споменаване на институции в този правилник се отнася и до агенциите.

Фактът, че Европол не е определила задълженията и правомощията, свързани с всеки вид длъжност — съгласно посоченото в член 5, параграф 4 от Правилника — не може да засегне законосъобразността на решението, което класира срочно нает служител, тъй като това определяне на задълженията и правомощията — понеже е чисто вътрешен акт — има за цел само да улесни класирането.

(вж. точки 35, 36, 39 и 40)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 9 юли 2007 г., De Smedt/Комисия, T‑415/06 P, точки 42 и 43

Съд на публичната служба — 28 юни 2011 г., AS/Комисия, F‑55/10, точка 59, обжалвано пред Общия съд, дело T‑476/11 P

2.      Органът по назначаването може да приема вътрешна инструкция, която да го ръководи при упражняването на правото му на преценка при класирането в степен. Предоставеният за информация на бюджетния орган на Съюза многогодишен план, който не е предназначен за персонала, не може да бъде квалифициран като вътрешна инструкция.

(вж. точка 46)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 9 юли 1997 г., Monaco/Парламент, T‑92/96, точка 46

3.      При положение че в Правилника не е установено конкретно съответствие между определена длъжност и степен, администрацията може правомерно да използва широкото си право на преценка и в обявата за свободна длъжност — или за подбор — да определи равнището на дадена длъжност, като се позове на множество степени.

(вж. точка 50)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 18 юни 2009 г., Комисия/Traore, T‑572/08 P, точки 61—63