Beroep ingesteld op 28 juli 2006 - Bellantone / Rekenkamer

(Zaak F-85/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de secretaris-generaal van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen van 30 maart 2006 tot afwijzing van de klacht van verzoeker strekkende tot betaling van het saldo van de uitkering ter zake van een aanvullende opzegtermijn, de uitkering bij vertrek en de dagvergoeding;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van i) 20 751, 45 EUR vanwege de aanvullende opzegtermijn, ii) 39 247,74 euro overeenkomend met de vergoeding bij vertrek waarop verzoeker aanspraak had kunnen maken, iii) 8 467,02 EUR als dagvergoeding;

de verwerende partij te veroordelen tot betaling van vertragingsrente tot het tijdstip van betaling;

de rectificatie te gelasten van de bewoordingen van het bestreden besluit aangaande het ontbreken van enige uitlating van verzoeker met betrekking tot de dreiging van verweerster met een eventueel ontslag;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, voormalig tijdelijk functionaris van de Europese rekenkamer, ingedeeld in rang A*8, is door deze laatste aangesteld als ambtenaar op proef in rang A*5, zonder dat van tevoren zijn instemming is gevraagd.

In zijn beroep voert verzoeker aan dat de handelwijze van verweerster heeft geleid tot contractuele en niet-contractuele fouten. Hij beroept zich op schending van de Code van goed administratief gedrag voor het personeel van de Rekenkamer, schending van artikel 25 van het Statuut, alsmede schending van de algemene beginselen van het ambtenarenrecht ter zake van behoorlijk bestuur, bescherming van gewettigd vertrouwen en behoud van verkregen rechten.

____________