UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 15. februára 2011

Vec F‑104/10 R

Mario Alberto de Pretis Cagnodo a Serena Trampuz de Pretis Cagnodo

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Návrh na začatie konania podaný podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj podľa článku 279 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorým sa M. de Pretis Cagnodo a jeho manželka S. Trampuz de Pretis Cagnodo domáhajú prerušenia postupu „núteného vymáhania“ sumy zodpovedajúcej výške nákladov na hospitalizáciu pani Trampuzovej de Pretisovej Cagnodovej

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – „Fumus boni iuris“ – Naliehavosť – Kumulatívna povaha – Zváženie všetkých dotknutých záujmov – Poradie preskúmania a spôsob overenia – Voľná úvaha sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení

(Články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Škoda čisto finančného charakteru

(Článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

3.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Návrh – Formálne náležitosti – Uvedenie dôvodov, ktoré na prvý pohľad odôvodňujú nariadenie navrhovaných opatrení

[Články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. d) a článok 102 ods. 2 a 3]

1.      Podľa článku 102 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu návrhy týkajúce sa predbežných opatrení musia predovšetkým uvádzať okolnosti preukazujúce naliehavosť, ako aj skutkové a právne dôvody, ktoré na prvý pohľad odôvodňujú nariadenie navrhovaných predbežných opatrení (fumus boni iuris).

Podmienky týkajúce sa naliehavosti a odôvodnenia nariadenia predbežných opatrení na prvý pohľad (fumus boni iuris) sú kumulatívne, z čoho vyplýva, že návrh na nariadenie predbežných opatrení musí byť zamietnutý, ak nie je jedna z týchto podmienok splnená. Súd rozhodujúci o predbežnom opatrení v prípade potreby tiež pristúpi k zváženiu dotknutých záujmov.

V rámci tohto celkového preskúmania súd rozhodujúci o predbežnom opatrení disponuje širokou mierou voľnej úvahy a je oprávnený vzhľadom na osobitosti prejednávanej veci voľne rozhodnúť o spôsobe, akým majú byť tieto rôzne podmienky overené, ako aj o poradí tohto preskúmania, pretože žiadny právny predpis mu neukladá vopred stanovenú schému analýzy na posúdenie potreby nariadiť predbežné opatrenia.

(pozri body 15 – 17)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. septembra 1999, Elkaïm a Mazuel/Komisia, T‑173/99 R, bod 18; 9. augusta 2001, De Nicola/EIB, T‑120/01 R, body 12 a 13

Súd pre verejnú službu: 31. mája 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, body 20 a 22

2.      Naliehavosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia sa musí posudzovať s ohľadom na potrebu predbežne rozhodnúť s cieľom zabrániť vzniku vážnej a nenapraviteľnej ujmy na strane účastníka, ktorý žiada o nariadenie predbežných opatrení, so spresnením, že ujmu finančného charakteru s výnimkou mimoriadnych okolností nemožno považovať za nezvratnú alebo ťažko napraviteľnú, pretože vo všeobecnosti môže byť predmetom neskoršej finančnej náhrady.

Predbežné opatrenie je odôvodnené aj v prípade ujmy čisto finančného charakteru, pokiaľ sa zdá, že ak sa toto opatrenie neprijme, účastník konania, ktorý sa ho domáha, bude v situácii, ktorá môže ohroziť jeho finančnú životaschopnosť, pretože nebude mať k dispozícii sumu, ktorá mu normálne umožňuje čeliť všetkým nevyhnutným výdavkom na zabezpečenie uspokojenia jeho základných potrieb dovtedy, kým sa nerozhodne o hlavnej žalobe.

Na to, aby bolo možné posúdiť, či údajná ujma má vážny a nenapraviteľný charakter, a teda odôvodňuje výnimočný odklad výkonu napadnutého rozhodnutia, však musí súd rozhodujúci o predbežných opatreniach v každom prípade disponovať konkrétnymi a presnými údajmi podloženými podrobnými dokumentmi, ktoré preukazujú finančnú situáciu účastníka konania, ktorý sa domáha predbežných opatrení, a umožňujú posúdiť dôsledky, ku ktorým by pravdepodobne došlo v prípade nenariadenia navrhovaných opatrení.

V každom prípade je na účastníkovi konania, ktorý sa domáha odkladu výkonu napadnutého rozhodnutia, aby predložil dôkaz, že nie je možné čakať na výsledok konania vo veci samej bez toho, aby takú ujmu utrpel.

(pozri body 23 – 26)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. januára 1988, Top Hit Holzvertrieb/Komisia, 378/87 R, bod 18; 18. októbra 1991, Abertal a i./Komisia, C‑213/91 R, bod 18; 11. apríla 2001, Komisia/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), bod 113; 7. mája 2002, Aden a i./Rada a Komisia, T‑306/01 R, bod 94

Súd prvého stupňa: 2. apríla 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt‑Unternehmen a Hapag‑Lloyd/Komisia, T‑86/96 R, body 64, 65 a 67; 16. júla 1999, Hortiplant/Komisia, T‑143/99 R, bod 18; 3. júla 2000, Carotti/Dvor audítorov, T‑163/00 R, bod 8; 15. júna 2001, Bactria/Komisia, T‑339/00 R, bod 94; 18. októbra 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisia, T‑196/01 R, bod 32; 15. novembra 2001, Duales System Deutschland/Komisia, T‑151/01 R, bod 187; 3. decembra 2002, Neue Erba Lautex/Komisia, T‑181/02 R, bod 82; 13. októbra 2006, Vischim/Komisia, T‑420/05 R II, body 83 a 84; 25. apríla 2008, Vakakis/Komisia, T‑41/08 R, bod 52

3.      V prípade údajnej ujmy finančného charakteru musí účastník konania, ktorý sa domáha predbežných opatrení, predložiť verný a celkový opis finančnej situácie v štádiu podania návrhu na predbežné opatrenie. Ako vyplýva z článku 35 ods. 1 písm. d) v spojení s článkom 102 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, návrh na nariadenie predbežného opatrenia musí sám osebe umožniť žalovanému, aby si pripravil pripomienky, a sudcovi rozhodujúcemu o nariadení predbežných opatrení, aby o návrhu rozhodol v prípade potreby bez ďalších podporných informácií, pričom zásadné skutkové a právne okolnosti, na ktorých je tento návrh založený, musia vyplývať zo samotného znenia návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

(pozri bod 28)

Odkaz:

Súdny dvor: Aden a i./Rada a Komisia, už citovaný, bod 52

Súd prvého stupňa: 15. januára 2001, Stauner a i./Parlament a Komisia, T‑236/00 R, bod 34; 23. mája 2005, Dimos Ano Liosion a i./Komisia, T‑85/05 R, bod 37; 4. februára 2010, Portugalsko/Transnáutica a Komisia, T‑385/05 TO R, body 11 až 13