Acțiune introdusă la 17 octombrie 2018 – Ungaria/Parlamentul European

(Cauza C-650/18)

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Reclamantă: Ungaria (reprezentanți: M.Z. Fehér, G. Tornyai și Zs. Wagner, agenți)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

Anularea Rezoluţiei Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea.

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii formulate, guvernul maghiar invocă patru motive:

Guvernul maghiar consideră că prin votarea rezoluției atacate, Parlamentul European a încălcat în mod grav dispozițiile articolului 354 TFUE și propriul regulament de procedură. Dintre voturile exprimate de membrii Parlamentului European în cadrul procedurii de vot, s-au luat în calcul numai voturile pentru și împotrivă, excluzându-se abținerile, ceea ce este contrar dispozițiilor articolului 354 TFUE și articolului 178 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European. Dacă s-ar fi luat în calcul și abținerile, rezultatul votului ar fi fost diferit (primul motiv).

În al doilea rând, președintele Parlamentului European nu a solicitat avizul Comisiei Afaceri Constituționale a Parlamentului European (AFCO) în legătură cu interpretarea regulamentului de procedură, în pofida faptului că anterior votului, s-au exprimat îndoieli întemeiate cu privire la modul de luare în calcul a voturilor. În consecință, el a încălcat principiul securității juridice, având în vedere că atât anterior, cât și ulterior votului, exista sau subzista o incertitudine cu privire la interpretarea regulamentului de procedură (al doilea motiv).

În al treilea rând, guvernul maghiar susține că în procedura de vot cu privire la rezoluția atacată, au fost încălcate drepturile democratice ale deputaților din Parlamentul European și principiile fundamentale ale egalității de tratament al deputaților și ale democrației directe. Deputații nu și-au putut exercita drepturile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de reprezentare a poporului conform principiului democrației, care include și posibilitatea abținerii (al treilea motiv).

În al patrulea rând, guvernul maghiar consideră că rezoluția atacată încalcă principiul fundamental al cooperării loiale între instituțiile Uniunii și statele membre, prevăzut la articolul 4 alineatul (3) și principiile de drept al Uniunii, precum principiul cooperării loiale între instituțiile Uniunii, principiul încrederii legitime și principiul securității juridice, având în vedere că rezoluția menționată conține afirmații care fac trimitere la proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către un stat membru deja încheiate sau aflate încă în curs de desfășurare (al patrulea motiv).

____________