Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 4. januára 2021 – MC/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(vec C-1/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Veliko Tarnovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MC

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 9 Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v spojení s článkom 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu právnemu nástroju v harmonizovanej oblasti DPH, aký je upravený v § 19 ods. 2 danăčno-osiguritelen procesualen kodeks (DOPK), ktorého uplatnenie má za následok vznik dodatočnej solidárnej zodpovednosti fyzickej osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je povinná zaplatiť DPH, ale ktorej nepoctivé správanie viedlo k tomu, že zdaniteľná právnická osoba, ktorá je povinná zaplatiť daň, túto DPH nezaplatila?

2.    Nebráni výklad týchto ustanovení a uplatnenie zásady proporcionality vnútroštátnemu právnemu nástroju upravenému v § 19 ods. 2 DOPK, aj pokiaľ ide o úroky z DPH, ktorú zdaniteľná osoba nezaplatila včas?

3.    Odporuje vnútroštátny právny nástroj upravený v § 19 ods. 2 DOPK v prípade, v ktorom oneskorené zaplatenie DPH, ktoré viedlo k úročeniu splatnej DPH, nebolo spôsobené správaním fyzickej osoby, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale správaním inej osoby alebo vznikom objektívnych okolností, zásade proporcionality?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.