Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 października 2013 r. – De Roos-Le Large przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/10)1

Język postępowania: niderlandzki

Przewodniczący pełnego składu zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 27.