Prasība, kas celta 2010. gada 24. augustā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-69/10)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīti prasītāja lūgumi atlīdzināt zaudējumus, kas viņam radušies saistībā ar to, ka atbildētāja vēstuli nosūtīja advokātam, kurš vēl nebija viņa pārstāvis

Prasītāja prasījumi:

atcelt aktu neatkarīgi no tā formas, ar kuru Komisija noraidīja 2009. gada 30. oktobra lūgumu, kuru prasītājs bija nosūtījis iecēlējinstitūcijai;

atcelt 2009. gada 11. novembra paziņojumu ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs atcelt Komisijas aktu, ar kuru tika noraidīta 2010. gada 25. janvāra sūdzība, kuru prasītājs nosūtīja iecēlējinstitūcijai par lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2009. gada 30. oktobra lūgums, un atcelt šo noraidošo lēmumu, kā arī atzīt 2009. gada 30. oktobra lūgumu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs atcelt paziņojumu HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, kas datēts 2010. gada 10. maijā un sagatavots franču valodā, un kuru prasītājs saņēma 2010. gada 17. maijā kopā ar attiecīgo tulkojumu itāļu valodā;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas viņam nepamatoti radušies saistībā ar Komisijas 2009. gada 10. augusta paziņojuma ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658 nosūtīšanu advokātam Giuseppe Cipressa, samaksājot prasītājam summu EUR 10000,00 apmērā vai tādu lielāku vai mazāku summu, kādu Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un pareizu;

piespriest Komisijai, sākot no nākamās dienas pēc 2009. gada 30. oktobra lūguma saņemšanas Komisijā un līdz EUR 10000,00 faktiskai samaksai, samaksāt prasītājam procentu maksājumus par šo summu ar likmi 10 % gadā, ar attiecīgās summas ikgadēju kapitalizāciju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________